Služby

Nemáš čas na STK, EK a KO, zavolaj nám a my to za teba spravíme rýchlo a hravo !!

Technická kontrola, emisná kontrola a Kontrola originality TK, EK a KO – LA CONTROL s.r.o, všetko vybavíme za Vás.
Jednoducho, rýchlo, zodpovedne a bezstarostne.

 • vozidlo vyzdvihnú na vami určenom mieste a dohodnutom čase okres PP, SNV, LE. KK. Ostatné okresy podľa dohody
 • GARANTUJEME, že Vaše vozidlo bude hotové do 48 hodín od odovzdania
 • vyplnenie odovzdávacieho a preberacieho protokolu o stave vozidla
 • vizuálna kontrola vozidla ešte pred samotnou TK, pri ktorej sa zistí, či vozidlo spĺňa niektoré zo základných požiadaviek na prejdenie TK
 • vybavíme TK,EK a KO za vás a vozidlo vrátime na dohodnuté miesto.
 • V prípade zistenia nespôsobilosti vozidla niektorou kontrolou Vám dokážeme po vzájomnej dohode zabezpečiť expresné odstránenie nedostatkov v partnerských servisoch a opakovanú STK/EK.
 • Pri kontrole originality vieme zabezpečiť úradný preklad dokladov ktoré sú potrebne k vykonaniu danej kontroly.
 • Ak budete mať záujem tak Vám nastavíme SMS pripomienku termínu STK, EK a mesiac pred vypršaním termínu automaticky pošleme notifikáciu.
 • Ak nemá Vaše vozidlo ŠPZ žiadny problém – prídeme založíme naše prevozné ŠPZ a vozidlo dopravíme na danú kontrolu
 • + ako darček u nás dostávate svoje dokumenty v šanóne s perom a energetický nápoj

Vykonávame úradne preklady všetkých jazykov do 24 hodín !!!

Dôverujte nám!

Technická kontrola / TK / a Emisná kontrola / EK /

TK a EK musí absolvovať každé vozidlo, ktoré je staršie ako 4 roky pravidelne každé 2 roky.

Na TK sa zisťuje, či je vozidlo technicky spôsobilé na využívanie cestných komunikácií.

EK motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

Vozidlo pripravené na TK má byť čisté, nezaťažené a nesmie mu chýbať povinná výbava.

Povinná výbava vozidla:

 • reflexná vesta dostupná z miesta vodiča
 • výstražný trojuholník
 • kompletná neexpirovaná lekárnička
 • vybavenie na výmenu kolesa - zdvihák, rezervu, kľúč

Doklady potrebné k TK a EK:

 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • technický preukaz alebo overenú kópiu TP
 • v prípade vozidla s pohonom na LPG - protokol o kontrole plynového zariadenia / ak nebolo dovezené s LPG, alebo vyrobené s LPG
 • v prípade fólií – certifikát
 • pri opakovanej kontrole - protokol z predchádzajúcej technickej kontroly

Vaše vozidlo vyzdvihneme!

Nemusíte sa o nič starať.

Kontrola originality vozidiel

Pýtate sa na čo slúžia kontroly originality? Či si kontrolu necháte urobiť na vlastné náklady alebo sa robí z poverenia orgánov, slúži hlavne na zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov.

Pretože zákon č. 725/2004 presne vymedzuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku. Podľa tohto zákona je vozidlo technicky spôsobilé, no ak by boli na aute vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo do samotnej konštrukcie, tak takéto vozidlo je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. Pozmeňovanie identifikátorov na aute je trestný čin a to v súlade s § 220 Trestného zákona. Čo sa stane potom? Príslušné orgány tomuto auto odoberú tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Ak by išlo o odcudzené vozidlo, tie sa vracajú pôvodným majiteľom.

Prečo by ste mali navštíviť stredisko kontroly originality?

Za účelom kontroly spôsobilosti vozidla si kontrolu originality zvyčajne nechávajú vykonávať buď samotní prevádzkovatelia vozidla, na vlastné náklady alebo sa KO musí podrobiť vozidlo na základe rozhodnutia OÚ dopravy v týchto prípadoch: žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie, oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie či dokladov alebo pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

Ako to prebieha pri kontrole originality?
 • Za kontrolu originality sú zvyčajne zodpovední až dvaja technici kontroly originality. Za jednotlivé činnosti zodpovedá každý technik kontroly originality samostatne.
 • Počas vašej kontroly originality sa môžete zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníkov.
 • Všetky prístroje a meradlá, ktoré sa pri KO používajú schválilo MDPT SR, a ak podliehajú kalibrovaniu, sú aj platne overené a kalibrované.
 • Výsledkom sú namerané a zistené údaje charakterizujúce stav identifikátorov vozidla, dokladov a údajov v evidencii, ktoré sa zapíšu do Odborného posudku a do informačného systému prístupného na www.ko.sk.
 • Následne je „spôsobilé“ vozidlo označené kontrolnou nálepkou KO.
 • Pre informáciu, odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť, tzn. že ak bude vozidlo iba „dočasne spôsobilé“ a neodstránia sa dôvody dočasnej spôsobilosti do 15 dní od poslednej KO, potom sa bude musieť vozidlo podrobiť kompletnej KO.
 • KO vám môžu odmietnuť urobiť, ak má vozidlo neprimerane znečistenú karosériu a motorový priestor.
Doklady ku kontrole originality

Dôležité je vedieť, že technik kontroly originality vám bez predloženia ustanovených dokladov nesmie vykonať kontrolu originality.

Potrebné doklady pri vozidle evidovanom v SR:
• Doklad totožnosti vodiča (občiansky preukaz alebo pas)
• Osvedčenie o evidencii vozidla

Pri individuálne dovezených vozidlách podliehajúcich prihláseniu do evidencie potrebujete:
• Osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované.
• Faktúru, kúpnu alebo darovaciu zmluvu ako doklad o nadobudnutí vozidla.
• Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín.

Ak na kontrole originality uspejete, vaše auto získa známku „spôsobilé“ na premávku na pozemných komunikáciách a vy získate nasledovné doklady:
• Odborný posudok „spôsobilé“
• Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú)
• Kontrolné bezpečnostné nálepky

„Dočasné“ a „nespôsobilé“ vozidlo – tak k tomuto hodnoteniu získate z pracoviska kontroly originality iba Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé“

Kedy je povinnosť vykonať kontrolu originality

Kontrole originality podliehajú vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia, vozidlá po prestavbe a vozidlá pred zmenou majiteľa, pri zmene farby, po skončení platnosti KO pre administratívne úkony (Obvodný úrad dopravy, Dopravný inšpektorát).

Ešte predtým ako si kúpite auto, si ho môžete nechať overiť, či naň nebola vedená exekúcia. Existuje automatizovaný informačný systém kontroly originality vozidiel (AISKO), ktorý je prepojený s pátracími evidenciami, s evidenciou vozidiel a s inými relevantnými evidenciami.

Samotná kontrola originality a zhodnosti vozidla nedeštruktívne skúma a zameriava sa na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla, alebo do dokladov vozidla, kontrolujú sa identifikátory vozidla, VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov, určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalitu a pravosť.